Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

Zbiory muzealne są podzielone na dwie grupy, pierwszą jest ekspozycja plenerowa zawierająca pojazdy gabarytowe oraz drugim miejscem ekspozycji jest budynek dawnego Dworca Głównego w Warszawie. W głównej sali wystawowej Muzeum przedstawiono historię kolei zanim dotarła nad Wisłę, rozwój kolei w Królestwie Polskim od Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej do Warszawsko- Kaliskiej oraz historię warszawskich kolei wąskotorowych.

 Do utworzenia specjalistycznego muzeum, poświęconego kolejom w znacznym stopniu przyczyniła się determinacja wielu ludzi, poczucie więzi i wspólnoty między kolejarzami, którzy włożyli dużo wysiłku, trudu oraz osobistego zaangażowania i poświęcenia przy pozyskiwaniu zbiorów, tworzeniu modeli i makiet. Wymagało to czasu, zapału i wytrwałości, czego ówczesnym kolejarzom nie brakowało.

Dzięki zaangażowaniu ówczesnego Ministra Komunikacji – Pawła Romockiego, któremu kolej leżała na sercu, podjął on decyzję o utworzeniu placówki dokumentującej historię kolejnictwa na ziemiach polskich. Pierwsze eksponaty muzealne pochodziły z pawilonu Ministerstwa Komunikacji z Targów Wschodnich we Lwowie, które odbyły się w 1928 r . Do znacznego wzbogacenia zbiorów przyczyniła się zorganizowana w Poznaniu w 1929 r. Powszechna Wystawa Krajowa, na której przedstawiono 10-letni dorobek państwa polskiego. Zbiory poszerzyły się również po Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w 1930 r. w Poznaniu.

Po zakończeniu wojny próbę reaktywacji muzeum podjął Minister Komunikacji – Jan Rabanowski. Na jego apel kolejarze rozpoczęli gromadzić ocalałe pamiątki i dokumenty dotyczące historii kolei. Ze względu na brak funduszy i odpowiednich pomieszczeń próba rektywacji nie powiodła się. Zebrane eksponaty umieszczono w nieczynnej parowozowni w Pilawie oraz w Centralnym Ośrodku Badania i Rozwoju Transportu Kolejowego w Bytomiu.

Z dniem 1 stycznia 1995 r. muzeum w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych zostaje wyłączone z ich struktur. W latach 1995 – 1998 podlega Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. Natomiast 1.01.1999 r. zostało przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego, który do dziś sprawuje nad nim pieczę. W lutym 2009 r. dyrektorem Muzeum został Ferdynand B. Ruszczyc. Od tamtego czasu w placówka została odnowiona i zmodernizowana - wyremontowano budynki i biura, zadbano o otoczenie muzeum, zajęto się promocją placówki, jak również powołano nową Radę Muzeum. Obecnie odbywają się w nim lekcje muzealne dla szkół, pokazy filmowe oraz prelekcje dla szerokiej publiczności.

Źródło: http://www.muzeumkolejnictwa.waw.pl/