240 mm moździerz M - 240

240 mm moździerz ciągniony M-240 został wprowadzony do uzbroje­nia Armii Radzieckiej na początku lat pięćdziesiątych. Jednym z ważniej­szych powodów jego opracowania było to, że uruchomienie produkcji moździerza wymagało zaangażowania znacznie mniejszych sił i środków niż w przypadku podjęcia produkcji innych systemów artyleryjskich po­dobnego kalibru. Ze względu m.in. na dużą masę i małą manewrowość działa oraz długi czas potrzebny do przestawienia działa z położenia mar­szowego w bojowe i otwarcia ognia, M-240 wszedł w skład baterii prze­znaczonych do niszczenia rejonów umocnionych i walki w terenie zurba­nizowanym, gdzie mobilność broni nie odgrywa tak istotnej roli, jak w działaniach operacyjnych. Obecnie moździerz nie występuje w uzbro­jeniu jednostek pierwszorzutowych.

M-240 to broń zaliczana do moździerzy ciężkich, ładowana od strony wlotowej. Wyposażono go w lufę z przewodem gładkim, której wlot jest zamykany zamkiem tłokowym z uszczelniaczem plastycznym. Lufę zamontowano w przedniej części ramy, na czopach, umożli­wiających obrót w płaszczyźnie pionowej. Wewnątrz ramy mieszczą się amortyzatory odrzutu. Aby załadować moździerz tylną część lufy podnosi się do góry (do położenia poziomego, a po załadowaniu sprowadza się lufę do położenia począt­kowego. Odpalenie pocisku odbywa się za pomocą sznura spustowego. Podczas strzału lufa opiera się, za pośrednictwem ramy, o masywną, okrą­głą płytę oporową.

Przestawienie moździerza z położenia marszowego w bojowe (i od­wrotnie) zajmuje jedenastoosobowej obsłudze około 25 minut.·<br />W obu przypadkach wykorzystuje się ręczne wciągarki, zamontowane na pod­woziu dwukołowym. Do holowania M-240 służy ciągnik gąsienicowy, z którym moździerz jest połączony zaczepą, zakładaną na wylot lufy. Natomiast do przewozu amunicji i wyposażenia stosuje się dodatkowe pojazdy.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 240 mm
Masa pocisku: 130 kg
Długość działa: 6,51 m
Szerokość działa: 2,03 m
Ciężar działa: 4 150 kg
Wysokość działa: 2,21 m
Donośność: 9 700 m
Kąt ostrzału poziomego: 18 stopni
Kąt ostrzału pionowego: od +45 ·do +65 stopni
Obsługa: 11 żołnierzy
Szybkostrzelność: 1 strz./min.